Šklendrovec zaključen do poletja?

Ob regionalni cesti med Zagorjem ob Savi in Savo pri Litiji že od konca leta 2021 trajajo dela na odseku imenovanem galerija Šklendrovec. Gre za 500 metrski odsek, kjer od začetka del potekajo izmenični promet in zapore ceste. Dela tečejo že tretje leto, kar na prometni regionalni cesti pomeni vsakodnevne kolone, čakanje in dodatni čas za potovanje.
Zakaj izvajanje približno 6,5 milijonskega projekta traja toliko časa in kakšna dela se trenutno izvajajo, smo preverili na Direkciji za ceste.
Decembra 2021 je bila ob izvedbi del na začetnem delu galerije ugotovljena drugačna geološka sestava zaledne brežine, kot je bila predvidena s projektno dokumentacijo. Na podlagi dodatno izvedenih geoloških raziskav je bila pripravljena dopolnitev k osnovnemu projektu, ki vsebuje začasno varovanje nestabilne brežine ter spremembo temeljenja galerije v obliki globokega temeljenja s piloti tudi na vkopni strani in s pasivnim sidranjem armirane betonske grede v hribino. V času priprave dopolnitve rešitev so se v zmanjšani dinamiki izvajala dela na preostalem delu.

V februarju 2022 so ob izvedbi temelja na končnem delu galerije na vkopni strani odkrili razpoke v hibrini. Opravljene so bile georadarske meritve območja, posnetki s kamero geoloških vrtin in magnetotelurične meritve z namenom novelacije in potrditve tehnične rešitve za trajno stabilnost objekta. Predvidena je izvedba dodatnega globokega temeljenja in sidranja objekta v stabilni del zaledne brežine. V vmesenem času so se dela izvajala z manjšo intenziteto, kot bi se, če navedenih geoloških sprememb ne bi bilo. Tudi ekstremne padavine so pripomogle k intenzivnejšemu padanju kamenja v območju gradbišča, prišlo je tudi do porušitve posameznih varovalnih ukrepov. Izvedeni so bili dodatni varovalni ukrepi na brežinah za varovanje lokacije. Ekstremne padavine so povzročile kar nekaj škode na železniški infrastrukturi na nasprotnem bregu Save. Zaradi sanacije nastalih poškodb na železniški infrastrukturi so bila dela na gradbišču prekinjena. Ker so dela tako zapadla v zimski čas, ko vseh ni mogoče izvajati, se je rok izvedbe še dodatno podaljšal.
Objekt sestavlja 14 segmetov. Segmenti od 4 do vključno 11 so izvedeni. Na segmentih 1 do 3 manjka še prekladna konstrukcija. Segmente od 12 do 14 je potrebno izdelati še v celoti vključno z globokim temeljenjem, nato pa sledi še zasip objekta in rekonstrukcija ceste z odvodnjo.
Končna pogodbena vrednost zaradi vsega navedenega še ni znana. Trenutni rok dokončanja projekta je 30. junij 2024.

Foto: ČZ

Hrastniška šola ledina slovenske skupnostne samooskrbe

V občini Hrastnik so naredili pomemben korak na področju slovenske energetike v prihodnosti. Tamkajšnja Osnovna šola heroja Rajka je z vzpostavitvijo sončne elektrarne na svoji strehi postala prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji. Z močjo približno 300 kW bo ena največjih sončnih elektrarn. Z električno energijo bo oskrbovano 16 stanovanj iz okoliških stanovanjskih blokov, Občina Hrastnik, šola in bazen, manjši trgovski prostor in prostori dveh gospodarskih družb. Trenutno je elektrarna v fazi priključitve na električno omrežje. Projekt je nastal in postal udejanjen s sodelovanjem Energetske zadruge zeleni Hrastnik, Občine Hrastnik, organizacije Focus in podjetja Kisik. Financiran je s strani zadružnikov, iz nepovratne subvencije ministrstva za spodbujanje solarizacije in kredita Eko sklada z ugodno obrestno mero, skupna vrednost naložbe je 270000 evrov.

Po trinajstih letih 30% prihranek
Električna energija se bo po principu neto meritev obračunavala z odštevanjem od porabljene energije odjemalcev Sončne šole Hrastnik. V prvih trinajstih letih se jim bo skupen strošek porabe znižal za približno 30%, po odplačilu kredita pa za približno 65, saj bodo krili samo še stroške vzdrževanja in upravljanja. Nezanemarljiva pa je tudi neodvisnost od tržnih nihanj. Oblikovanje novega modela vzpostavitve samooskrbne energetske skupnosti je pomenilo oranje ledine. Od vsega začetka je bil namen pilotnega projekta s pridobljenimi izkušnjami pripraviti podlago za širjenje v prihodnjih letih. V praksi se to že dogaja, v energetske projekte za skupnostno samooskrbo se je prek novoustanovljene zadruge že podala občina Ig.
Skupnostni energetski projekti lahko pomembno prispevajo k razogljičenju energetskega sektorja. Njihove koristi so da proizvodnja energije prehaja v roke ljudi, aktivno sodelovanje prebivalstva v zelenem prehodu, znižanje ogljičnega odtisa, večja energetska neodvisnost, krepitev lokalnega gospodarstva… Poleg tega, da gre za prvo tovrstno slovensko sončno elektrarno, je posebnost tudi način in model vzpostavitve. Vključeni v energetsko skupnost so tudi člani Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, lastniki sončne elektrarne in hkrati odjemalci. Na ta način bodo dosegli koristi za okolje v obliki znižanja emisij CO2 in nižje zneske na  položnicah za električno energijo.

 Energija zaenkrat za porabo elektrike
»Od prvega dne projekta smo skupaj s partnerji verjeli, da imamo odlično projektno idejo. Gradnje tovrstnih skupnosti so prihodnost za občine in družbo kot tako. Pionirski koraki se zdijo težki, a vendar v svetu že obstaja ogromno dobrih praks, ki lahko ob ustrezni podpori države in ostalih akterjev zaživijo tudi pri nas in gradijo na najboljših vrednotah povezovanja, trajnosti ter gradnje vključujoče skupnosti,« pravi hrastniški župan Marko Funkl. Projekt je pomemben za šolo in občino Hrastnik, saj ne gre le za električno energijo. Zaenkrat s to energijo še ne ogrevajo stavb ampak jo uporabljajo za porabo elektrike.
»Tekom vzpostavljanja zadružne oblike energetske skupnosti smo morali premagati številne procesne ovire in pravne nedorečenosti. Upamo, da bo to znanje koristilo vsem, ki se zanimajo za vzpostavitev skupnostne energetske samooskrbe, tudi pri projektih vetrnih elektrarn. Energetska zadruga Zeleni Hrastnik je konkreten primer pravičnega zelenega prehoda od spodaj in prek Sončne šole Hrastnik ponuja zgled, kako lahko okoljski projekti prinesejo koristi lokalnim skupnostim,« meni Boštjan Remic iz okoljske organizacije Focus.

Potrebna nova zakonodaja
Predsednik Energetske zadruge Zeleni Hrastnik Božidar Roglič pa pravi: »Član zadruge lahko postane vsak, tako fizična kot pravna oseba. Zaradi specifik uredbe o samooskrbi z letnim net-meteringom so se lahko v energetsko skupnost Sončna šola Hrastnik vključili le odjemalci, ki so priključeni na isto transformatorsko postajo kot osnovna šola. Ker pa je bilo veliko zanimanja za priključitev tudi na drugih lokacijah v občini, že pripravljamo nove projekte. Naslednja bo predvidoma skupnostna samooskrbna sončna elektrarna na zdravstvenem domu,«.
Spremembe in novosti se obetajo tudi v zakonodaji. »Letos imamo namen prenoviti zakonodajo s področja samooskrbe. Zasledujemo dva cilja. Eno je, da bi še bolj spodbudili skupnostne samooskrbe energetske skupnosti in pa drugo, da bomo sledili cilju da skladno z evropskimi smernicami kompenziramo na še bolj stimulativen način nov obračun omrežnine. Lansko leto se je iztekla shema neto merjenja, zato moramo na novo zastaviti vsa pravila in vse podzakonske akte. Naš cilj je, da to naredimo v prvi polovici letošnjega leta, mogoče do konca prvega kvartala,« pravi minister za okolje, podnebje in energijo RS Bojan Kumer.

Foto: ČZ in Občina Hrastnik

V Zagorju že razpis za proračunska sredstva

Občina Zagorje ob Savi je objavila prvi sveženj razpisov za črpanje finančnih sredstev iz letošnjega občinskega proračuna.
Tako so objavljeni javni razpisi za:
– sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij v občini Zagorje ob Savi v letu 2024. Razpis je odprt do 29. januarja do 10. ure, v proračunu je zagotovljenih 5.700 evrov;
– sofinanciranje programov turističnih društev v občini Zagorje ob Savi. Društva se lahko na razpis prijavijo do 12. februarja do 12. ure, v proračunu je rezerviranih 6.000 evrov;  
– sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2024. Rok za oddajo dokumentacije je 9. februar do 10. ure, višina rezerviranih sredstev pa 13.300 evrov;
– sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Na razpis se je mogoče prijaviti do 12. februarja do 10. ure, za ta namen je v proračunu zagotovljenih 40.000 evrov;
-sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva v občini Zagorje ob Savi. Razpis je odprt do 19. februarja do 12. ure, višina zagotovljenih sredstev znaša 6.400 evrov;
– sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi. Skupna vrednost sofinanciranja vseh razpisanih projektov s področja varstva okolja za leto 2024 je 3500 evrov, rok za prijavo na razpis pa je 1. marec do 12. ure.
– sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2024. Za ta razpis je rezerviranih 20.000 evrov, roki za oddajo prijav pa so:
2. 4. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024
3. 6. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024
1. 8. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024
1.10. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024
18. 11. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024
– subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma za leto 2024.
Vloge je mogoče oddati do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. 11. 2024. Višina sredstev za sofinanciranje je 1000 evrov.  

Razpisna dokumentacija za vse razpise je dostopna na povezavi: https://www.zagorje.si/Razpisi

Foto: ČZ

Delavnica uporabe pametnega telefona za začetnike

KDAJ: četrtek, 25. 1. 2024, ob 9.00
KJE: ZLU, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi

Delavnica je namenjena tistim, ki se želijo bolje seznaniti z osnovami in funkcijami pametnih telefonov. Na tej delavnici boste pridobili temeljno razumevanje delovanja pametnih telefonov, vključno s tem, kako se navigira po menijih, upravlja z aplikacijami in izvaja osnovne nastavitve. Spoznali boste tudi, kako učinkovito komunicirati prek sporočil, klicati, uporabljati kamero in shranjevati ter urejati stike. Delavnica je zasnovana tako, da bo vsak udeleženec pridobil samozavest pri uporabi svojega pametnega telefona ter bolje izkoristil njegove možnosti za vsakodnevno življenje. Bodite pripravljeni na interaktivno učenje in odkrivanje, kako pametni telefon lahko olajša vaš vsakdan.
Delavnica je za udeležence brezplačna, obvezne so predhodne prijave.

Pozor na trboveljski industrijski cesti

Na trboveljskih cestah so razmere, ki so posledica včerajšnjega močnega sneženja, bolj ali manj že normalizirane času in vremenskim pogojem primerno, ne pa še povsod. Zaradi delno podrtega drevesa je potrebna pazljivost pri vožnji po t. i. industrijski cesti v smeri od odcepa za Retje proti naselju Ribnik.
Na desni strani vozišča na cesto visi odlomljeno večje drevo, katerega del vej leži na tleh, ostanek pa ovira vožnjo in pogled. Poleg tega je na cestišču pred oviro tudi sneg in voda, kar vožnjo še dodatno otežuje.
Ker na omenjeni cesti ne glede na letni čas in razmere vozniki večinoma vozijo zelo hitro, sta potrebna previdnost in prilagajanje stanju.

Foto: ČZ

Današnja predstava na Izlakah odpovedana

Nocoj ob 19. uri je bila v dvorani Doma sv. Jurija na Izlakah napovedana komedija v treh dejanjih Vraževernež, v kateri nastopajo igralci odrasle gledališke skupine Kulturnega društva Jožef Virk z Doba.
Zaradi obilnega sneženja in posledičnih cestnih in drugih razmer organizator obvešča, da je predstava odpovedana.

Foto: Robert Miklič

V Zagorju iščejo direktorja Zdravstvenega doma

Svet zavoda Zdravstveni dom Zagorje je v Uradnem listu RS objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Zagorje.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati ali kandidatke, ki imajo poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, univerzitetno izobrazbo ali magisterij 2. bolonjske stopnje, pet let delovnih izkušenj na področju zdravstva ali vodenja in dodatna znanja s področja financ ali menedžmenta. Kandidati se lahko na prosto delovno mesto prijavijo v osmih dneh po objavi v Uradnem listu.
Razpis je objavljen tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi na povezavi https://www.zagorje.si/objava/871097
Občina Zagorje ob Savi pa je objavila javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju pediatrije v Občini Zagorje ob Savi. Objavljen je na povezavi https://www.zagorje.si/objava/869844, ponudbe pa je mogoče oddati do vključno 29. januarja 2024.

Foto: ČZ

Z zastavicami defibrilator in dva vozička

Zagorsko dobrodelno društvo Fundacija Svečka zbira denarna sredstva za različne namene. Stalnica njihovih akcij Manj svečk za manj grobov so medicinske naprave ter pripomočki za lajšanje in reševanje življenja, ki jih kupijo z zbranimi sredstvi ter podarijo potrebnim, ki si sicer tega sami ne morejo privoščiti. V zameno za prostovoljni prispevek se darovalcem ponudi ekološka zastavica sočutja.

Z lansko akcijo so na pokopališčih zbrali 13.516,63 evrov, skupaj z donacijami pa 16.116,63. Zbrana sredstva so tokrat porazdelili za tri prejemnike in sicer Zdravka Zakrajška za nakup invalidskega vozička in ureditev premične klančine, Janeza Simončiča za nakup vozička in VDC Zagorje za nakup defibrilatorja. V aktivnostih društva sodelujeta tudi zagorski Rdeči križ in Center za socialno delo.

VDC Zagorje, ki je z omenjeno akcijo dobil prvi lastni defibrilator, ki ga bodo uporabljali tako zaposleni kot uporabniki, prav tako sodeluje v akciji Manj svečk za manj grobov. Že nekaj let namreč brezplačno sodelujejo zastavice sočutja.

Foto: arhiv Fundacija Svečka in VDC Zagorje

Delavnica pisanja z roko

KDAJ: torek, 23. 1. 2024, ob 16.00
KJE: ZLU, Cankarjev trg 4, Zagorje ob Savi
IZVAJALKA: Nika Bukovšek

Vabimo vas na delavnico pisanja z roko, ki poteka v okviru Tedna pisanja z roko 2024. Verjetno tudi sami opažate, kako digitalizacija skupaj z drugimi oblikami modernizacije v zadnjih letih vse bolj izpodriva vrednote, kakršne so posvečenost, osredotočenost, natančnost in navsezadnje tudi zmernost ter pisanje z roko. Zato bomo na delavnici obujali to spretnost ter misli zapisovali na list papirja. Vabljeni, da s seboj prinesete svoj najljubši svinčnik, nalivno pero ali karkoli, s čimer radi pišete. Drugače pa bomo pisala priskrbeli tudi mi. Se že veselimo druženja in pisanja z roko! 
Delavnica je za udeležence brezplačna, obvezne so predhodne prijave.

Požagali drevo in odšli

Na trboveljskem Trgu revolucije te dni nekatere stanovalce jezi eno od dreves. Drevo, ki stoji ob parkirišču pri Spektru, je sicer že leta motilo nekatere krajane. Gre namreč za vrsto, ki ima velike liste in ki v času odpadanja, močnejšega vetra in podobno naredijo velike kupe, ki jih je treba čistiti. Listje več dni ostaja neodstranjeno, kar je moteče. Tako, kot so v preteklih letih nekateri nasprotovali obrezovanju, so ga drugi želeli.

V tem tednu, v ponedeljek natančneje, so drevo obrezali, požagali in skrajšali veje. Pri tem pa je tudi ostalo. Po opravljenem delu so namreč pustili kupe vejevja. Požagani deli drevesa so nametani po stopnišču z zgornje na spodnjo etažo in onemogočajo hojo, prav tako so z vejami zasute kante za odpadke in del parkirnega prostora. Zakaj dela niso dokončali in odstranili požaganih vej in kdaj bo to narejeno, se ne ve.

Foto: ČZ